(1)
Lê, H. B. C.; Huỳnh, V. S.; Lê, V. M. SO SÁNH GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG SUY HÔ HẤP NẶNG CỦA THANG ĐIỂM QCSI VÀ CRB-65 TRÊN BỆNH NHÂN COVID-19 . ctump 2023, 23-29.