(1)
Nguyễn, T. L. T.; Lê, C. N.; Nguyễn, T. V. A.; Hoàng, T. T. D.; Nguyễn, M. T. BÀO CHẾ DẦU GỘI CHỨA VỎ BƯỞI, BỒ KẾT, HƯƠNG NHU. ctump 2023, 16-22.