(1)
Trần, T. T. Q.; Nguyễn, H. H.; Phan, T. G. T.; Phạm, Đ. P.; Đỗ, T. H. T. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ GAN NGƯỜI HepG2 IN VITRO CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN TỪ RỄ, THÂN XÁO TAM PHÂN [Paramignya Trimera (Oliv.) Burkill]. ctump 2023, 1-7.