(1)
Nguyễn , T. H. H.; Đinh , T. B.; Lý , T. L.; Mã, C. T. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CÂY BẠCH CHỈ NAM MILLETTIA PULCHRA KURZ FABACEAE. ctump 2023, 321-329.