(1)
Trịnh, Q. T.; Nguyễn, P. H.; Hà, T. L.; Huỳnh, M. K.; Lê, D. P.; Phùng, P. Y.; Võ, T. M. H. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. ctump 2023, 91-97.