(1)
Huỳnh, T. N. M.; Nguyễn, T. X. H.; Nguyễn, H. T. M.; Lê, Q. M.; Võ, M. T.; Huỳnh, V. L.; Nguyễn, T. L.; Nguyễn, V. T. ĐỘNG LỰC HỌC TẬP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ . ctump 2023, 230-237.