(1)
Trần , K. S.; Ngô , H. T.; Nguyễn , H. P.; Huỳnh, V. M. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump 2023, 109-115.