(1)
Nguyễn, T. S. S.; Nguyễn , T. K. T.; Nguyễn , T. P.; Lưu, T. H.; Trương , Á. M.; Nguyễn, V. T.; Nguyễn, T. L.; Huỳnh, V. L. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. ctump 2023, 233-239.