(1)
Nguyễn, H. M. T.; Đỗ , T. T.; Nguyễn, Q. T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI MÔ MỀM BẰNG KỸ THUẬT VẠT CUỘN Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CẤY GHÉP IMPLANT. ctump 2022, 179-185.