(1)
Ngô , H. T.; Nguyễn , T. T.; Trần , Đặng Đăng K.; Nguyễn , N. T. P.; Trần , T. B. P.; Nguyễn , T. D. . NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THAY ĐỔI CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG Ở BỆNH NHÂN RỐI LOẠN NHỊP CHẬM CÓ CHỈ ĐỊNH ĐẶT MÁY TẠO NHỊP TIM VĨNH VIỄN . ctump 2022, 153-159.