(1)
Dương , M. L.; Bùi , Q. N.; Trần , N. D.; Phạm , T. T.; Trương , Q. T. . MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020 . ctump 2022, 102-108.