(1)
Nguyễn , V. T.; Trịnh , T. H. T.; Nguyễn , T. H.; Lê , T. C. T.; Nguyễn , Q. H.; Trần , T. N.; Bùi , T. H. H.; Phạm , T. N. N. ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP TRÊN VÀ DƯỚI 65 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ CỬU LONG NĂM 2021 - 2022. ctump 2022, 94-102.