(1)
Mai , T. N. L. T.; Trương , V. T.; Hoàng , A. H. KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591. ctump 2022, 66-73.