(1)
Dương , K. N.; Nguyễn, V. L.; Trần , T. T. V.; Nguyễn, K. L.; Trần , T. N. H.; Trần , T. T. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHÁ THAI NỘI KHOA Ở THAI PHỤ ≤9 TUẦN CÓ VẾT MỔ LẤY THAI CŨ TẠI BỆNH VIỆN SẢN - NHI CÀ MAU . ctump 2023, 160-166.