(1)
Lê , B. Q.; Lý, T. V.; Phan , T. H. M.; Dương , V. L.; Dương , P. L.; Nguyễn, T. T. T. . NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC,THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ SỨC KHỎE SINH SẢN Ở HỌC SINH THUỘC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI HUYỆN KẾ SÁCH, TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021 . ctump 2023, 84-91.