(1)
Huỳnh , Q. S.; Nguyễn, T. H. T.; Nguyễn, T. T.; Phan , T. H. L.; Lưu , Đ. D. T. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VÀ TÍNH AN TOÀN CỦA TIÊU SỢI HUYẾT ĐƯỜNG TĨNH MẠCH LIỀU THẤP TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI MÁU NÃO CẤP KHÔNG TẮC MẠCH LỚN ĐƯỢC SÀNG LỌC BẰNG MRI 3 TESLA. ctump 2023, 71-77.