(1)
Trần , V. V.; Nguyễn, Q. T. KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG IN VITRO CỦA NANO BERBERINE LÊN MỘT SỐ ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA NGUYÊN BÀO SỢI NƯỚU NGƯỜI . ctump 2022, 63-68.