(1)
Nguyễn, N. T.; Phạm, T. T. L. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH KÊ ĐƠN KHÁNG SINH TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NGÃ NĂM TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2021. ctump 2022, 172-178.