(1)
Ung, P. A. N.; Ngô, A. T.; Trịnh, H. D.; Lý, K. T.; Trần, T. P. Đan. TÌNH HÌNH VÀ CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ LIÊN QUAN ĐẾN KÉM KHOÁNG HOÁ MEN RĂNG TRÊN HỌC SINH 7-9 TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG NĂM 2021-2022 . ctump 2022, 59-65.