(1)
Bùi, X. T.; Nguyễn, H. T. T.; Bùi, H. K.; Lưu, N. T.; Trần, T. N. N. ĐÁNH GIÁ TÁC NHÂN VI SINH VÀ TÌNH HÌNH ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2 CÓ VIÊM PHỔI BỆNH VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. ctump 2023, 65-72.