(1)
Trương , T. X. M. .; Lê , T. T. T. .; Nguyễn , T. T. H.; Vi , T. M.; Trần , M. T.; Bùi , T. N. K. .; Nguyễn, T. Tình hình tuân thủ điều trị ở bệnh nhân ngoại Trú Hen Phế quản tại Bệnh viện Bà Rịa năm 2021-2022. ctump 2022, 106-114.