(1)
Nguyễn , T. T. Đ.; Cao, N. N. Â.; Lê, T. T. Y. NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA TRÊN MỘT SỐ MÔ HÌNH IN VITRO CỦA DƯỢC LIỆU BÌM BỊP CLINACANTHUS NUTANS (BURM. F.) LINDAU, ACANTHACEAE. ctump 2023, 101-108.