(1)
Nguyễn, T. N.; Lê , N. L.; Mai , N. Q.; Trương , T. B. N.; Lâm , T. T. CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ RĂNG CỐI SỮA THỨ HAI KÉM KHOÁNG HÓA. ctump 2023, 256-276.