(1)
Bùi, H. L.; Tống, X. V.; Lê, V. T.; Lê, C. D. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT BẢO TỒN CHI BẰNG CẮT RỘNG BƯỚU XƯƠNG VÀ GHÉP XƯƠNG MÁC CÓ CUỐNG MẠCH. ctump 2023, 116-123.