(1)
Võ, Q. Đình N.; Đỗ, T. K.; Đậu, T. C. NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LẤY TRỌN THÂN ĐỐT SỐNG ĐIỀU TRỊ GÙ VẸO NẶNG DIỄN TIẾN SAU PHẪU THUẬT TẬT NỬA ĐỐT SỐNG . ctump 2023, 73-79.