(1)
Phạm, T. N.; Lê, V. T.; Ngô, V. N. VAI TRÒ CỦA DENOSUMAB TRONG ĐIỀU TRỊ BƯỚU ĐẠI BÀO XƯƠNG: BÁO CÁO CA LÂM SÀNG VÀ XEM XÉT Y VĂN . ctump 2023, 44-51.