(1)
Nguyễn, N. T.; Mai, T. T.; Cao, T. KỸ THUẬT CHỌN ĐIỂM XOAY CHO VẠT DA TRÊN MẮT CÁ NGOÀI NGUỒN NUÔI NGƯỢC DÒNG . ctump 2023, 15-21.