(1)
Nguyễn, T. X. H.; Nguyễn, T. H.; Đào, T. Y. L.; Nguyễn, T. T. N.; Nguyễn, V. T.; Phạm , T. B. K.; Dương, T. T. T. . . NGHIÊN CỨU THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG ĐỐI VỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN . ctump 2022, 119-126.