(1)
Lê , V. M.; Lê, T. G.; Nguyễn, T. B. H.; Nguyễn, V. T. GIẢNG DẠY THEO PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP DỰA TRÊN TÌNH HUỐNG (CASE BASED LEARNING - CBL) TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KHOA HỌC SỨC KHOẺ. ctump 2023, 251-264.