(1)
Nguyễn , T. H. Y.; Nguyễn , T. B. H.; Lương , Q. B. . Khảo sát sự đề kháng kháng Sinh của các Vi khuẩn được phân lập tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2021. ctump 2022, 73-79.