(1)
Huỳnh , T. M. D.; Lê , T. M. N. . Nghiên cứu cải thiện độ hòa Tan của Celecoxib. ctump 2022, 65-72.