(1)
Nguyễn, T. Y. N.; Lâm, N. A.; Hứa, T. T. M.; Phan, T. H. T.; Lê, N. B. T.; Lương, G. H. KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ THỰC HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022. ctump 2023, 184-192.