(1)
Nguyễn , B. P.; Thái , N. T.; Lê, T. A.; Lê, T. H.; Nguyễn , T. B. L.; Vũ , T. T.; Nguyễn , P. H. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2022-2023 . ctump 2023, 156-163.