(1)
Trần, Q. D.; Huỳnh, C. T.; Nguyễn, M. H.; Huỳnh, L. T. V. KẾT QUẢ GIẢM ĐAU CỦA KETAMINE LIỀU THẤP PHỐI HỢP MIDAZOLAM TRONG MỔ CẮT TỬ CUNG VÀ BÓC U XƠ TỬ CUNG TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 . ctump 2023, 243-249.