(1)
Đổ, N. C.; Nguyễn, V. Đằng; Đoàn, D. T.; Phạm, T. A. T.; Tô, A. Q.; Phù, T. N. GIÁ TRỊ CỦA SIÊU ÂM B-MODE TRONG CHẨN ĐOÁN HẸP ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG ĐOẠN NGOÀI SỌ . ctump 2023, 128-134.