(1)
Nguyễn, N. N.; Huỳnh, M. G.; Mai, H. N. T. ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH SAU TIÊM MŨI 4 VACXIN NGỪA COVID-19 Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN CUỐI ≥60 TUỔI . ctump 2023, 230-237.