(1)
Đoàn, Đ. N.; Danh, M. S.; Võ, M. P.; Nguyễn, V. T. T.; Danh, T. C. VAI TRÒ CỦA ĐỘ THANH THẢI LACTATE TRONG TIÊN LƯỢNG TỬ VONG Ở BỆNH NHÂN SỐC NHIỄM KHUẨN. ctump 2023, 106-112.