(1)
Đặng, N. H. T.; Trần, C. Đ.; Lê, V. T.; Trịnh, T. A.; Vũ, T. T. NGHIÊN CỨU ĐỘC TÍNH CẤP, TÁC DỤNG GIẢM HO VÀ LONG ĐỜM CỦA CAO CHIẾT BÁCH BỘ TRÊN MÔ HÌNH CHUỘT. ctump 2023, 260-265.