(1)
Nguyễn, V. T.; Nguyễn, V. K.; Ngô, H. T.; Lê, V. M. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN BIẾN CHỨNG THẦN KINH Ở BỆNH NHÂN HẬU NHIỄM COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KIÊN GIANG NĂM 2022-2023. ctump 2023, 142-147.