(1)
Huỳnh, N. P. Q.; Nguyễn, T. L.; Châu, H. V.; Huỳnh, N. P. T. KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH Ở THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2023. ctump 2023, 58-65.