(1)
Nguyễn, T. P.; Nguyễn, T. T.; Ngô , Đ. H.; Mai , T. T.; Nguyễn, T. T. B.; Nguyễn, H. Đ.; Nguyễn, T. N.; Trần, T. K.; Hồ , N. T.; Nguyễn, T. H. BÁO CÁO CA BỆNH: ĐIỀU TRỊ KHUYẾT HỔNG PHẦN MỀM VÙNG CỔ TAY, BÀN NGÓN TAY BẰNG VẠT BẸN CUỐNG MẠCH LIỀN. ctump 2023, 277-283.