(1)
Huỳnh , T. M. D.; Phạm , T. L.; Phan , T. T. L.; Nguyễn , H. M.; Lê, H. K. N.; Bành , T. K. N. NGHIÊN CỨU BÀO CHẾ VIÊN NANG CHỨA CAO CHIẾT NGHỆ VÀNG, TIÊU ĐEN VÀ GỪNG CÓ TÁC DỤNG KHÁNG VIÊM. ctump 2023, 215-222.