(1)
Nguyễn, C. V.; Nguyễn, V. D.; Huỳnh , N. P. T.; Lê , T. L. . THIẾU MEN G6PD VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SƠ SINH THAM GIA SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ, GIAI ĐOẠN 2017-2020. ctump 2023, 30-35.