(1)
Đỗ, Q. T.; Trần, T. N. A.; Trần, T. M. D.; Phạm, B. Điền; Đặng, N. D. L.; Lê, M. H.; Lê, N. D. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THUỐC Y HỌC CỔ TRUYỀN CỦA BỆNH NHÂN ĐANG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN CẦN THƠ NĂM 2022 . ctump 2023, 113-119.