(1)
Nguyễn, T. N. T.; Trần , L.; Nguyễn , T. B. P. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. ctump 2023, 387-392.