(1)
Nguyễn, M. T.; Phạm, T. N.; Nguyễn, T. H. N.; Lục, T. K. M.; Đỗ, T. C. T.; Lê, T. H. M.; Nguyễn, L. Q.; Phạm, H. V. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN CÁC THỂ BETA-THALASSEMIA TẠI BỆNH VIỆN HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . ctump 2023, 172-179.