(1)
Phạm Ngọc Thủy Tiên; Hoàng Thy Nhạc Vũ. PHÂN TÍCH CHI PHÍ-HIỆU QUẢ CỦA INSULIN DEGLUDEC SO VỚI INSULIN GLARGINE TRONG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN HỆ THỐNG. ctump 2022, 89-99.