(1)
Lý T. K. N.; Lê, V. M. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐỘNG KINH BẰNG NATRI VALPROAT. ctump 2023, 215-222.