(1)
Lê, D. K.; Nguyễn, P. Đ.; Dương, V. L.; Lê, K. V. A.; Nguyễn, T. H.; Đoàn, T. T. T.; Châu, Q. V. ẢNH HƯỞNG CỦA TÌNH TRẠNG TĂNG TRIGLYCERIDE ĐẾN MỘT SỐ CHỈ SỐ TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU NGOẠI VI TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022. ctump 2022, 188-195.