(1)
Phạm, T. D. P.; Nguyễn, T. H. Y.; Nguyễn, T. L.; Nguyễn, V. B.; Lê, T. T. TỶ LỆ PHÁT HIỆN LAO PHỔI MỚI TRÊN ĐỐI TƯỢNG NGHI LAO PHỔI BẰNG XÉT NGHIỆM GENE XPERT MTB RIF TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TIỀN GIANG NĂM 2022 - 2023. ctump 2023, 98-105.